Villaarkitektur

Personligt parcelhus efter dit ønske og behov

Parcelhuse bør være forskellige, husets indretning, form og funktion bør udformes i h.t. bygherrens krav, ønsker, økonomi og personlighed. Vi rådgiver, projekterer og opfører parcelhuset tilpasset den enkelte bygherre, som hos os har 100% indflydelse, idet målet er at bygge huse som indfrier bygherrens forventninger og krav, huse som vi gerne selv vil bo i, hvad enten det er i etplan som længe eller vinkel eller hus i forskudte plan, med tagetage, evn. med trempeltag, efter principper fra de tidligste villaer.
Rum og rumforløb komponeres omkring hall eller fælles opholdsrum. Facaden udformer vi gerne symmetrisk uden at det går ud over huset´s funktion.

Til brug ved planlægning af et byggeri gengives her nogle stadig aktuelle betragtninger, skrevet af arkitekten Martin Nyrup i 1909 i forbindelse med oprettelsen af Landsforeningen bedre Byggeskik, der lyder:

“Tag hensyn til Omgivelser, Sol og Vind. Byg heller højt og tørt, end lavt og fugtigt, men Glem ikke, at fri Beliggenhed giver Blæst og Kulde mere Magt og Søg at skaffe Læ ved Plantning og Husenes indbyrdes Ordning. Vælg Pladsen til store Træer i Husenes Nærhed med Omtanke. Betænk, jo flere Yderdøre, des mere Træk i Huset. Sky Gange og læg den sparede Plads til Nytterummet. Læg ikke Verandaer uden for Vinduer, hvis Lys er nødvendigt for Stuen. Tag mest Hensyn til dagligt Behov. Sky store Døre i små Rum. Lad enhver ting gælde for hvad den er. Sky unyttig Pynt, men giv de nyttige Ting en smuk og formålstjenlig form. Fremtving ikke Symmetri på Nyttens Bekostning. Husk, at Hygge og Harmoni kan skabes uden Symmetri. Vær betænkelig over for ny Bygningsæmner, der ikke endnu har vundet Hævd. Værn og opfrisk gamle Minder”.

Inspiration

Fra indførelsen af agerdyrkningen i Danmark for omkring fem tusinde år f.v.t. har der været et behov for permanent ly og læ i form af bygninger. Bondens opgave var at sikre sine værdier mod bl.a. klimaets indflydelse. Oldtidens bondehuse der for længst er forsvundet i naturens store kredsløb, har kostet store ressourcer for datidens mennesker at opføre i den genstridige natur. Dette at bygge hus er stadig en af livets største ressourcekrævende aktiviteter. Ikke blot set ud fra et økonomisk synspunkt, men også menneskeligt, for i tidsfasen hvor beslutningen om opstart af et byggeprojekt skal tages, fylder det meget i tankerne og tilværelsen. Men netop når tankerne bærer frugt i form af arbejdet med skitser og planer skabes det rigtige hjem mange år frem i tiden.

Hvordan skal huset udformes og hvordan skal det indrettes. Hvilke skabe, sanitet og farver… skal vælges?
Lad fantasien få frit løb. Gå på opdagelse i byggemarkeder, og specialudstillinger, læs magasiner omhandlende boligen m.v.

Brug Jacob Jensen som sparring partner

Start planlægningen af et byggeri med et uforpligtende møde med os, enten hos jer eller på vores tegnestue, hvor jeres ideer, forslag, visioner, krav, ønsker og behov drøftes og udformes til et byggeprogram.
Vi lytter.., og på grundlag af jeres ønsker, samt efter grundens beskaffenhed, solindfaldsvinkler m.v. udfærdiger arkitekten nogle skitseforslag samt økonomisk oversigt til en fornyet drøftelse med jer.

Vi vil til stadighed forsøge at give jer en ærlig og objektiv tilbagemelding og modspil, idet vi også kan sige fra, hvis ikke jeres ideer kan realiseres på forsvarlig og lovlig vis.

Efter indgåelse af aftale, udfærdiges efter jeres godkendte skitse et sæt myndighedstegninger.
Herefter afhænger projektets byggeforløb af hvilken byggeform kontrakten med Jacob Jensen er indgået på, som nævnt i det følgende.