Tilsyn ved bevaringsværdige og fredede bygninger

Bevaringsværdige og fredede bygninger er en væsentlig del af den danske kulturarv og historie og bør derfor have stor bevågenhed fra såvel bygningens ejer som for samfundet.

At eje en fredet eller bevaringsværdig bygning anses af de fleste for noget af et privilegium. Disse bygninger har en særlig kvalitet, der gør dem ekstra interessante.

Som ejer af en fredet bygning er det pålagt ejeren at vedligeholde bygningen både indvendigt og udvendigt og at ændringer af enhver art forud skal godkendes af Kulturstyrelsen. Både store og små ændringer kræver tilladelse.

En fredet bygning skal ikke være et museum, derfor er det vigtigt at der tænkes kreativt når nye funktioner og komfortinstallationer skal indpasses i de givne rammer.

Som bygningskyndig rådgiver kan arkitekt Jacob Jensen bl.a. være behjælpelig med:

  • Støtte og vejlede bygningsejer i at fastholde de særlige kvaliteter og særpræg i bygningens bærende fredningsværdier
  • Førregistrering af husets konstruktive opbygning og (til)stand
  • Ansøge myndighederne om byggetilladelse
  • Udfærdigelse af projektmateriale med tegninger og beskrivelser
  • Ansøge myndighederne om evt. støttemuligheder ved bygningens vedligehold mv.
  • Udfærdige udbudsmateriale til håndværkere
  • Indgå aftaler med håndværkere
  • Udføre fagtilsyn med arbejderne udførelse
  • Deltage i aflevering af arbejderne

Arkitekt Jacob Jensen fungerer bl.a. som bygningssagkyndig ved Vejle Provsti, Øster Starup Kirke, hvor arbejdsopgaverne bl.a. består af tilsyn og vurdering af bygningskonstruktionernes tilstand og forslag til vedligehold.

Øster Starup Kirke

Øster Starup Kirke

Kirken er opført i starten af 1100-hunderetallet, med senere tilbygninger og modifikationer, og er blandt de tidligste, stadigt bevarede, kirker i Danmark. Kirken er med sine flotte karmskulpturer, de tidstypiske flade lofter og den senmiddelalderlige fløjtavle særligt bevaringsværdig og bl.a. internationalt kendt for sine kendte relieffer i granit.

Arkitekt Jacob Jensens arbejde består i at rådgive om kirkens bevaring, herunder være opmærksom skjulte ”sygdomme” i kirkens gamle murværk, tage højde for tidligere tiders byggekunst og metoder mv.